Zoek op deze website
 
Kerkdiensten
Alle diensten 
5 april
09:00 Urmond
5 april
10:30 Sittard, Johanneskerk
7 april
10:30 Huize "Hoogstaete"
9 april
19:30 Geleen, Ontmoetingskerk
Welkom!
 
  Graag zijn wij een gemeente die voor u en jou iets kan betekenen en waar het elkaar ontmoeten waardevol is. Dat kan op zondag maar ook in de week. Als u niet zo’n kerkganger bent is er door de week van alles te doen. Voorbijgangers, toeristen, belangstellenden, wij heten u en jou van harte welkom in onze protestantse gemeente in Zuid-Limburg.   Ds Pier Prins
 _________________  
Irene Pluim: Omdenken
 
Videoboodschap (29 maart 2020) van Irene Pluim, klik hier
[Opgenomen op: 29-03-2020]
Voorjaarsactiviteit senioren uitgesteld.
22 april
Voorjaarsactiviteit senioren uitgesteld.  
Zoals u van ons gewend bent stond er al een voorjaarsactiviteit in de planning, nl. op 22 april a.s.
We hadden daarvoor al een leuk programma bedacht, met muziek, zang en lekker eten.
Maar ook hier gooit het Coronavirus roet in het eten: we hebben moeten besluiten om dit af te zeggen. Jammer, maar u houdt dat zeker nog van ons te goed.
We willen proberen om, als de omstandigheden dat toelaten, in juni een nieuwe datum te plannen.
We houden u op de hoogte.
Met een hartelijke groet, namens beide diaconieën, Bea Hofmeyer en Joke van der Steen.
[Opgenomen op: 23-03-2020]
Collectes ten tijde van de coronacrisis
 
Ook als er als gevolg van de coronacrisis geen kerkdiensten gehouden worden, willen we graag onze bijdrage aan het belangrijke werk van Kerk in Actie en andere projecten en natuurlijk aan het werk binnen onze eigen kerkgemeenschap blijven leveren. Daarom doen we een beroep op u om uw gaven daarvoor over te maken voor onderstaande doelen.
Kids in Actie - Kerk in Actie
Ook vandaag (22-03-2020) een collecte voor een Kerk in Actie project, zoals elke zondag in de 40-dagentijd. Dit keer voor een binnenlands project: Het Vakantiebureau.
De diaconale vakantieweken zijn van onschatbare waarde, elk jaar weer, voor een paar duizend mensen die niet zo gemakkelijk zelf op vakantie kunnen. Een hele week wordt aandacht en gezelligheid geboden, mensen ontmoeten elkaar en genieten van de omgeving. Ook zorg die mensen nodig hebben wordt geregeld. Een groot team van vrijwilligers staat klaar om er een fijne vakantieweek van te maken. Het Vakantiebureau wil deze vakantieweken voor iedereen betaalbaar aanbieden, daarom collecteren we vandaag voor dit doel. U kunt dit werk steunen door uw bijdrage over te maken op rekening NL 24 INGB 0001 0385 55 van de Diaconie te Sittard o.v.v. 'Vakanties met aandacht'.
Kerk
De tweede collecte is zoals elke week voor het werk van de eigen kerk. U kunt uw bijdrage daarvoor overmaken op rekening NL30 RABO 0373 7289 72, t.n.v. Protestantse Gemeente te Sittard-Grevenbicht.
Hartelijk dank!
[Opgenomen op: 22-03-2020]
Uithouden in tijd van Corona
EEN NIEUWE DAG
 
18-03-2020 - We leven in bewogen en bezorgde tijden. Allemaal hebben we te maken met de onzichtbare macht van het Corona-virus. Met zijn grillige en grimmige kanten. Velen zijn onzeker en angstig over hun gezondheid. En stellen de vraag: word ik niet besmet? En als dat het geval is, wat dan? Vrijwel alle gespreken gaan alleen nog maar over dit virus en over de gevolgen ervan voor ons leven, voor onze familie en voor onze samenleving. Ook als kerk zijn we door dit virus geraakt. We kunnen voorlopig op zondag niet bij elkaar komen. Alle door de weekse activiteiten, vergaderingen, kringen en bijeenkomsten zijn stopgezet. Bij elkaar op bezoek gaan, wordt sterk afgeraden. Alles wat tot een week nog zo vanzelfsprekend was, is weggevallen. Door deze omstandigheden voelen we ons opgesloten. Maar heel veel dingen kunnen wél!
We kunnen elkaar bellen, mailen of een kaartje sturen.
Aan elkaar denken en voor elkaar bidden.
En zo met elkaar meeleven.
En elke dag die begint, is een nieuwe dag. We leven in deze weken toe naar het Paasfeest. Naar dé Nieuwe Dag. De dag van de Opstanding van Jezus. We waren al volop bezig met de voorbereiding en invulling van de diensten in de Goede Week (Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag). Of deze diensten kunnen plaatsvinden, is zeer onzeker.  De bedoeling was en is om in deze diensten teksten van de Duitse theoloog en predikant Dietrich Bonhoeffer te laten klinken. Op 9 april (dit jaar is dat op Witte Donderdag) is hij geëxecuteerd, kort voor het einde van de Tweede Wereldoorlog. Vele jaren zat hij vast in de gevangenis, omdat hij fel protesteerde tegen het Nazisme. Hij was een mens die leefde uit een groot vertrouwen en vanuit een krachtig en soms kinderlijk geloof. Hoe zwaar zijn omstandigheden ook waren, elke nieuwe dag zag hij als geschenk van God. In december 1944 schrijft hij een tekst die ook opgenomen is ons Liedboek (511).  In goede machten liefderijk geborgen 
verwachten wij getroost wat komen mag.
God is  met ons in de avond en in de morgen
is zeker met ons elke nieuwe dag.  
Met deze woorden wens ik u graag veel kracht toe, goede moed, God zegen én een nieuwe dag. In het bijzonder aan hen die getroffen zijn door dit virus. Die ziek zijn of opgenomen zijn (geweest) in het ziekenhuis en aan al hun naasten. Aan hen die  aan huis of kamer gebonden zijn. En aan allen die hulp bieden op welke wijze dan ook.   Met hartelijke groeten
Pier Prins
[Opgenomen op: 22-03-2020]
Maatregelen Corono in onze kerk
 
Maatregelen in verband met het coronavirus 16-03-2020 De kerkenraden van de PGSG en de PGGBU hebben in verband met het corona virus gezamenlijk besloten tot de volgende maatregelen, die gelden voor de maand maart 2020 •De kerkdiensten van 15, 22 en 29 maart 2020 worden afgelast.
•De gemeenteberaden van 26 maart 2020 worden uitgesteld.
•Alle kerkelijke activiteiten in de beide kerkgebouwen gaan niet door.
•Kerkelijke activiteiten van kleine groepen, die bij mensen thuis worden gehouden, zoals vergaderingen van CvK, CvD, ZWO, gespreksgroepen, Kring Oost, etc. worden aan de groepen zelf overgelaten.
•Het oefenen van de cantorijen gaat niet door.
•Het bezoeken van kwetsbare mensen wordt stopgezet. Daarbij wordt wel gevraagd om mensen, die dat nodig hebben, telefonisch, via e-mail, WhatsApp of andere sociale middelen pastorale zorg te verlenen;
•Rouwdiensten worden uitsluitend in kleine, besloten kring gehouden, waarbij direct lichamelijk contact sterk wordt ontraden.
•Rouwdiensten met meer dan 100 deelnemers zijn conform de landelijke richtlijnen verboden.
•Activiteiten die in eigen beheer zelfstandig door derden in de kerkgebouwen worden georganiseerd (zoals yogalessen en oefenen Synoidos in de Johanneskerk en kantoor Stichting Manna in de Ontmoetingskerk) worden overgelaten aan de verantwoordelijkheid van de organisatoren.
•Medewerker(s) of vrijwilliger(s) van de PGSG/PGGBU is(zijn) gerechtigd om medewerking niet te verlenen indien bijeenkomsten van derden in de kerkgebouwen toch doorgang vinden en daarvoor de aanwezigheid van medewerker(s) of vrijwilliger(s) van PGSG of PGGBU is vereist.
•Betrokkenen worden gevraagd kritisch naar hun (kerkelijke) activiteiten, die buiten de kerkgebouwen plaatsvinden te kijken, maar zelf te besluiten of die door kunnen gaan of niet.
[Opgenomen op: 16-03-2020]
Overweging Irene Pluim
 
Alle kerkdiensten zijn afgelast. Irene Pluim geeft deze zondag een video-overweging.
[Opgenomen op: 15-03-2020]
Kerkdiensten afgelast !
 
Geen kerkdiensten op 15, 22 en 29 maart 2020
 13-03-2020         Naar aanleiding van de huidige situatie rondom het coronavirus in Nederland en op aanraden van de Protestantse Kerk Nederland hebben de kerkenraden besloten de kerkdiensten van 15, 22 en 29 maart 2020 in onze gemeenten geen doorgang te laten vinden. Wij zullen u zo spoedig mogelijk informeren over de diensten vanaf 1 april 2020. De gemeenteberaden, die gepland waren voor 26 maart a.s., zullen op een later moment plaatsvinden. Voor verdere informatie verwijzen wij naar de websites van beide gemeenten, waarop wij binnenkort meer informatie zullen publiceren. Als u gemeenteleden kent, waarvan u weet, dat ze dit bericht niet onder ogen zullen krijgen, wilt u dan zo vriendelijk zijn dit aan hen door te geven. De kerkenraden van de PGSG en PGGBU
[Opgenomen op: 13-03-2020]
Om het niet te vergeten (3)
 
HET BLAD “HERVORMD LIMBURG” De twee vorige stukjes in het kader van “Om het niet te vergeten” over de diverse voorlopers van ons nieuwe blad “Onderweg” hebben heel wat (positieve) reacties teweeggebracht. Een heel belangrijke inbreng leverde Janny van der Laan. Zij stuurde mij de tekst van een speciale bijlage van 16 pagina’s bij de uitgave van “Kerknieuws” van 14 september 2006 onder de titel “Kerknieuws veertig jaar”. Aan de bijlage hadden diverse schrijvers uit de Hervormde gemeenten Beek, Urmond/Geleen-West en Geleen-Oost en de Gereformeerde kerk van Geleen meegewerkt. Janny van der Laan had de eindredactie. Uit dat grote overzichtsartikel hoop ik later enige punten aan te halen. Interessant is het dat het artikel alle logo’s van de plaatselijke voorlopers van Kerknieuws toont. Dat van het allereerste plaatselijke blad “Gemeentenieuws” staat hieronder.
 
Maar nu over de regionale kerkbladen, die er in onze streek geweest zijn in de tijd dat er nog geen plaatselijke bladen waren. In het februarinummer van “Onderweg” noemde ik het zeer vroege (1919!) Gereformeerde regionale kerkblad “Belijdenis en Wandel, Weekblad der Gereformeerden in Zuid-Limburg”. Inmiddels heb ik ook nog enkele exemplaren van het Hervormde regionale kerkblad “Hervormd Limburg” gevonden. In de uitgave van 28 juni 1963 staat een artikel over de geschiedenis van dit veertiendaagse blad, dat werd uitgegeven door de Classis Maastricht van de Nederlandse Hervormde Kerk en dat uitkwam in alle gemeenten van de Classis, van Blitterswijck (tegenwoordig Venray) tot Eijsden en Vaals. Ds. S. Coolsma van Sittard was er jarenlang eindredacteur van. Ik neem aan dat hij ook de schrijver is van het genoemde artikel.
“Hervormd Limburg” was de opvolger van het “Mededelingenblad” uit de oorlogstijd. Dat werd gedrukt in Zaltbommel. Toen de Bevrijding onze streek in september 1944 bereikte, bleef Zaltbommel door de Duitsers bezet, zodat het blad ons gebied niet meer kon bereiken. Drukkerij Alberts in Kerkrade hielp de gemeenten in het zuiden in hun behoefte contact met hun leden te houden door het drukken van een soort brief, die later ook min of meer geregeld ging verschijnen. Papier was echter schaars en wat er was, had soms een vreemde kleur: er zijn gele, roze en grijze blaadjes geweest. Na enige tijd wilde het classisbestuur een eigen blad beginnen, maar het kreeg geen papiertoewijzing. De toenmalige minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, prof. Van der Leeuw, heeft zich toen persoonlijk ingezet om die toewijzing te veroveren. Het blad kreeg de naam “Hervormd Limburg”. Toen maanden later ook Midden- en Noord-Limburg bevrijd werden, kon het blad ook daar verschijnen.
Het classisbestuur wilde een breed blad, waarin de Hervormde Kerk in Limburg op vele terreinen haar eigen geluid kon laten horen. Aan de orde kwamen kwesties zoals de behandeling van politieke delinquenten, onze verhouding met Duitsland, de Indonesische kwestie etc. Het aankondigen van kerkdiensten en gemeenteberichten zou secundair zijn ten opzichte van het opiniebladkarakter. Voor een goed deel is de opzet geslaagd en er zijn veel goede opiniestukken, boekbesprekingen e.d. verschenen. Zo kwam ik een groot artikel tegen over het “Zuidelijk Zonnehuis”, protestants tehuis voor chronisch zieken in Roermond, en een artikel waarin de mij verder onbekende ds. Irik uiteenzette dat Hervormden even goed Katholiek zijn als de Rooms-Katholieken. Ook zij maken immers deel uit van de gemeenschap waarvan de Apostolische Geloofsgelijdenis spreekt: “Credo sanctam ecclesiam catholicam” (ik geloof de heilige algemene kerk). Deze gedachte heeft in de 80-er jaren ds. Röell geïnspireerd om op het bord in de kerk van Urmond in de Nederlandse vertaling van de geloofsbelijdenis het woord “katholiek” i.p.v. “algemeen” te laten zetten. Ik moet dat regelmatig aan bezoekers van de kerk uitleggen.
Al spoedig bleek er echter een grote behoefte te bestaan aan meer uitvoerige gemeenteberichten. Er was daardoor een voortdurend spanningsveld om de opiniestukken en de gemeenteberichten binnen de beperkte omvang van het blad te combineren. Uiteindelijk heeft dat geleid tot de oprichting van plaatselijke kerkbladen met meer ruimte voor plaatselijk nieuws, waaronder in 1971 het “Gemeentenieuws” van de Hervormde gemeente Beek (vanaf 1971 samen met Urmond/Geleen-West”) en enkele jaren later “Nieuws” van de Hervormde gemeente Geleen-Oost.
Om een indruk van de inhoud van de gemeenteberichten in “Hervormd Limburg” te geven:
De kerkdiensten vormden een vaste rubriek. Het valt daarbij op in hoeveel plaatsen er ’s-zondags Hervormde diensten waren. In januari noemde ik al de 9 kerkgebouwen binnen onze a.s. eigen gemeente waarin, meestal wekelijks, dienst was. Daarbij was ik de diensten vanuit de Hervormde gemeente Sittard in Heilder (Selfkant) nog vergeten, en voor de rest van Zuid-Limburg kan ik alleen al voor de Hervormde Kerk nog toevoegen Bleijerheide, Brunssum-Rumpen, Eijgelshoven, Eijsden, Gulpen, Heerlen, Heerlen-Meezenbroek, Heerlerheide, Hoensbroek, Kerkrade-Chèvremont, Maastricht St. Jan, Maastricht Waalse Kerk, Meerssen, Nuth, Schaesberg, Schinveld, Spekholzerheide-Gracht, Terwinselen, Treebeek, Vaals, Valkenburg en Waubach. Dit grote aantal preekplaatsen hing uiteraard samen met de beperkte mobiliteit van de zeer vele mijnwerkers met hun wisseldiensten. Er waren toen ook veel meer predikanten dan nu.
Naast de eigen kerkdiensten, werden vaak ook de diensten en andere religieuze programma’s van het IKOR (Interkerkelijk Overleg in Radio-aangelegenheden) aangekondigd. Deze werden meestal via de radio (publieke omroep) uitgezonden, maar later soms ook via de televisie. Misschien een idee voor Onderweg om de tegenwoordige soortgelijke uitzendingen van de EO aan te kondigen?
Voor de nieuwtjes uit de gemeenten was per gemeente vaak niet meer dan enkele tientallen regels beschikbaar. Naast geboorteaankondigingen en verhuizingen van gemeenteleden waren voorbeelden van berichten die over het afscheid van de heer Koole als beheerder en jeugdleider in het AMVJ-gebouw te Geleen en de beroeping van ds. J.C. Muller in Beek na jaren van ellende in die gemeente. De gemeente bloeide enorm op en er was in Beek, maar ook in Geleen een grote toevloed van nieuwe kerkgangers. Ds. Muller moest trouwens niet alleen zijn eigen gemeente bewerken, maar nam tevens voor de Hervormde gemeente Sittard het zuidelijke gedeelte met de wijk Sanderbout voor zijn rekening.
Op 28 juni 1963 verscheen het laatste nummer van “Hervormd Limburg” als classisblad. Het blad werd voortgezet als de Limburgse editie van het landelijke blad “Hervormd Nederland”. De plaatsingsmogelijkheden voor gemeenteberichten namen hierdoor nog meer af. Al snel verloor “Hervormd Nederland” tevens zijn brede protestantse inslag. Toen ik in 1970 naar Limburg kwam, zagen mijn vrouw en ik dan ook geen enkele reden waarom wij een abonnement zouden nemen. Ik heb om die reden van harte meegewerkt aan het uitbouwen van het “Gemeentenieuws”, dat enkele jaren eerder was opgericht met per uitgave één blaadje met gemeenteberichten, tot het fraaie blad dat bestaan heeft tot de komst van “Kerknieuws” in 1989. Wim Hoogstraten, Urmond 14-02-2020
[Opgenomen op: 02-03-2020]
Orgel 25 jaar in Geleen
7 juni
 
Op 17 februari 1995 werd het Fama & Raadgever-orgel in de Ontmoetingskerk feestelijk in gebruik genomen. Dat is nu dus 25 jaar geleden en dat willen we vieren! Er is een datum gekozen en op 7 juni zal er een kerkdienst zijn met bijzondere aandacht voor het orgel. De cantorij zal medewerking verlenen, Nico Maar bespeelt het orgel en er wordt in het kort stil gestaan bij de rol van het orgel in de liturgie.
We zijn blij met dit orgel! Het is een mooi orgel waarop we graag spelen en dat in de kerkdienst een prima rol vervult.
Voorafgaand aan de bouw werd er een orgelcommissie samengesteld die heeft nagedacht over de criteria waaraan het orgel zou moeten voldoen. We zijn ook in diverse nieuwe kerken in het land gaan kijken. Er is gekozen voor de orgelbouwers Fama & Raadgever en het is hun laatste orgel geworden. Er kwam een orgelfonds-commissie die voor de nodige financiering ging zorgen en tijdens de bouw en installatie bleef de orgelcommissie actief.
Henk van Loo was een drijvende kracht met veel kennis op dit gebied. Ria van Mourik
[Opgenomen op: 02-03-2020]
Niet praten over eenzaamheid>
 
EUREGIONALE OECUMENISCHE CONFERENTIE 2020
“EENZAAMHEID” DAAROVER PRAAT JE TOCH NIET – OF? Eenzaamheid hoort bij het menszijn, maar eenzaamheid en eenzaamheid is niet hetzelfde. Eenzaamheid kan zelf gekozen zijn als een plek van bezinning en als mogelijkheid voor concentratie op het wezenlijke. Wie met zichzelf alleen is, kan zijn gedachten de vrije loop laten gaan en nieuwe kracht opdoen. Eenzaamheid kan echter ook onverdraaglijk en een noodsituatie zijn. Hoewel het nog niet zo makkelijk was als vandaag de dag om met andere mensen in contact te komen, vereenzamen mensen en worden daardoor ziek. Eenzaamheid is een hoofdprobleem in de huidige samenleving en toch spreekt paradoxaal genoeg bijna niemand er over.
Wat zijn de oorzaken voor het ontstaan van en de toename van eenzaamheid? Wanneer en waarom ervaren we eenzaamheid als weldadig of als belastend? Maakt ons moderne leven mensen eenzaam? Zijn mensen in onze kerken eenzaam? Kunnen we het voorkomen dat mensen vereenzamen? Kan ons christelijk geloof helpen met de eenzaamheid om te gaan? Wij nodigen u hartelijk uit om deze vragen in Euregionaal verband met ons te delen.
Wij verheugen ons op uw aanwezigheid en ontvangen u graag op: vrijdag 27 maart 2020 van 9.30 – 15.30 uur in Alten- und Pflegeheim St. Joseph, Rotenberg 35, B – 4700 Eupen. De voertaal is Nederlands en Duits. Bij een lezing is een hand-out of tekst voorhanden in de andere taal. Bij de werkgroepen zijn mensen aanwezig die zo nodig kunnen vertalen.
Aanmelden tot 17 maart 2020 Wij vragen u om u per email of telefoon aan te melden. De aanmeldingen worden in volgorde van binnenkomst afgehandeld. Na aanmelding ontvangt u een bevestiging met routebeschrijving. U kunt zich aanmelden bij: Elly de Haan – Verduyn dehaan-verduyn@freeler.nl of 043 3624240.
Deelnemersbijdrage inclusief warme maaltijd en koffie/thee € 25. Studenten € 10. Uw bijdrage graag voor 17 maart overmaken naar onze Belgische penningmeester: Pfarrseelsorge St. Nikolaus, Eupen: IBAN BE83 7311 0603 4715, BIC: KRED-BEBB, o.v.v. “Conferentie 2020”. Vermeldt daarbij uw/alle namen van de deelnemende personen. We kunnen de betaling dan op de juiste manier inboeken.
[Opgenomen op: 02-03-2020]
Corona Update: ÉNGELE VANZITTERD/GELAEN
 
Aangepaste inzameling voor de Engele van Zitterd-Gelaen. In het Maart-nummer van Onderweg staat de aankondiging inzamelingsactie voor de Engele.
Maar omdat er op dit moment geen kerkdiensten zijn, kan de inzameling in natura niet doorgaan.
We willen toch graag deze organisatie blijven ondersteunen. Zeker ook de mensen die afhankelijk zijn van de hulp van de Engele worden getroffen door de moeilijke omstandigheden door het Corona-virus.
Wat we wel met elkaar kunnen doen: geld inzamelen. Daar zijn we als kerken ook best goed in!
We zullen dan in overleg met De Engele ofwel een geldbedrag geven of voor dat geld houdbare levensmiddelen kopen. En we zullen zeker voldoende zakjes paaseitjes gaan brengen! Mogen we op u rekenen? Graag een bedrag overmaken op de rekening van de diaconie: NL 57 INGB 0001 038 640 t.n.v. College van Diakenen Prot. Gemeente Geleen Beek Urmond o.v.v. Actie Engele.
Of :
NL24 INGB 0001 0385 55 t.n.v. Diaconie te Sittard o.v.v. Actie Engele. Hartelijk dank voor uw bijdrage.
[Opgenomen op: 02-03-2020]
Collecte Kerk in Actie
 
Collecte Kerk in Actie: Als kerk naar de mensen toe (missionair, 40 dagentijd)
Voor mensen die (bijna) nooit in de kerk komen is het vaak lastig om zomaar een kerkdienst bij te wonen. En hoe kunnen we het evangelie uitdragen wanneer we geen contact hebben met deze mensen? Met pionieren zetten kerken een stap naar buiten. Niet de mensen naar de kerk laten komen, maar als kerk naar de mensen toe gaan.
Pioniers zoeken naar nieuwe vormen van kerk-zijn die passen bij de context en de mensen die ze ontmoeten buiten de kerk. Zij vormen een nieuwe christelijke geloofsgemeenschap waarbij de boodschap van het evangelie niet losgelaten, maar wel op een andere manier gedeeld wordt. De Protestantse Kerk ondersteunt startende pioniersplekken. Collecteer mee, of collecteer voor een pioniersplek in uw eigen omgeving. Op zondag 8 maart collecteren we voor dit project. Collecte Kerk in Actie: Noodhulp vanwege overstromingen in Zuid-Soedan (40 dagentijd)
Onze kerk in actie voor veiligheid en vrede in Zuid-Soedan
Samen zijn we de kerk in actie. Geïnspireerd door Jezus delen mensen wereldwijd van wat ze hebben ontvangen. Ook wij willen delen. Daarom zet onze kerk zich samen met Kerk in Actie in om hulp te bieden aan mensen in die in gevaar zijn door natuurrampen of oorlogsgeweld, zoals in Zuid-Soedan.
Na twintig jaar oorlog vierde Zuid-Soedan in 2011 haar onafhankelijkheid. Anderhalf jaar later barstte het geweld opnieuw los. Sindsdien zijn 50.000 mensen omgekomen. Duizenden mensen zijn weer op de vlucht geslagen in eigen land, vooral vrouwen en kinderen. In het noorden verblijven veel vrouwen en kinderen in vluchtelingenkampen. De Lutherse Wereldfede-ratie zet hier speciale centra op voor kinderen, waar ze les krijgen, veilig kunnen spelen en trauma’s leren verwerken. Nile Hope bouwt waterput-ten en wc’s voor 11.000 mensen. Ze leren mensen hoe ze die moeten onderhouden en gebruiken. Vrouwen staan er vaak alleen voor met hun gezin. Faith Line Ministries traint vrouwen en jongeren om een eigen inkomen te verdienen, bijvoorbeeld met zeep maken, zeefdrukken, als imker of naaister. Ook leren ze hoe ze meer voedsel kunnen verbouwen in dit droge land.
Veel vrouwen en jongeren willen zich graag inzetten voor vrede en democratie in hun land. Omdat ze nooit geleerd hebben hoe ze dat moeten aanpakken, krijgen ze daar voorlichting over. De mensen in Zuid-Soedan snakken naar vrede. Wilt u hen daarbij steunen?
? Voor 30 euro leert iemand een waterput onderhouden
? Een gemeenschappelijk toilet kost 700 euro
? De reparatie van een waterput kost 1.000 euro
De Lutherse Wereldfederatie, Nile Hope en Faith Line Ministries zijn partners van Kerk in Actie, waar onze kerk zich voor inzet. Op zondag 15 maart collecteren we voor dit project. Collecte Kerk in Actie: Nederland: vakanties met aandacht (diaconaat, 40 dagentijd)
Diaconale vakantieweke n zijn van onschatbare waarde. Jaarlijks genieten ruim 2.700 mensen die niet meer gemakkelijk zelf op vakantie kunnen van een week vol warmte, aandacht en gezelligheid. In de praktijk zijn dit grotendeels ouderen en mensen die zorg of begeleiding nodig hebben. Tijdens deze vakanties staan ruim 1.500 ervaren vrijwilligers dag en nacht klaar om de gasten een heerlijk vakantiegevoel te bezorgen. Zij helpen bij de activiteiten, (persoonlijke) verzorging en bieden een luisterend oor. Kerk in Actie steunt het werk van Het Vakantiebureau, zodat zoveel mogelijk mensen genieten van een zorgeloze vakantie. Sta op en doe mee, zodat we deze steun ook in 2020 weer kunnen bieden. Op zondag 22 maart collecteren we voor dit project. Collecte Kerk in Actie: Nieuwe kansen voor straatmeisjes in Ghana (40 dagentijd)
Ghanese straatmeisjes staan op uit armoede en leren een vak.
Ghana is een West-Afrikaans land in ontwikkeling, maar de verschillen tussen noord en zuid zijn nog groot. In de dorpen in het droge noorden is het bestaan hard, is het onderwijs niet altijd goed en hebben jongeren weinig kans op werk. Ellende kan je neerslachtig maken en neerdrukken. Vaak is het goed om op te staan en in beweging te komen. Toch kan dat ook wel eens fout uitpakken.
Toen Joyce 13 was stonden haar ouders op en trokken met hun jonge kinderen naar de hoofdstad Accra in het zuiden. Maar als je laagopgeleid bent en de taal niet spreekt, kan dat tegenvallen. Joyce volgde eerst nog wel onderwijs, maar moest al gauw water op straat gaan verkopen tussen het drukke verkeer. Toen ze 17 was ontmoette ze Grace van het opvangcentrum. Ze stond opnieuw op. Maar dit keer kon ze het kappersvak leren. Het heeft haar leven totaal veranderd. Joyce heeft inmiddels haar eigen kapsalon, waar zij nu zelf een meisje tot kapster opleidt. Ze wil haar kennis delen en iets terugdoen voor de kans die ze zelf kreeg.
Door uw bijdrage aan de collecte in onze kerk kunnen meer straatmeisjes in Accra de kans krijgen om in tien maanden een vak te leren: naaien, sieraden maken, of het kappersvak. Ze worden nog minstens twee jaar daarna begeleid om hun bedrijf tot een succes te maken.
? Een maand lang eten voor één meisje kost 40 euro
? Materiaal voor een vaktraining kost 55 euro
? Een meisje een jaar lang begeleiden kost 70 euro
Op zondag 29 maart collecteren we voor dit project.
[Opgenomen op: 02-03-2020]
COMMISSIE GEBOUWEN
 
De afgelopen maanden zijn we ijverig bezig geweest met onze opdracht. Een belangrijk punt van aandacht is de herbestemmingsmogelijkheden van het kerkgebouw dat beschikbaar komt. Daarover hebben we met de burgerlijke gemeente Sittard-Geleen gesproken. Er is in Sittard-Geleen een overschot aan gebouwen. Dat betekent dat er bij de gemeente een beperkte behoefte is aan nieuwe stedelijke projecten.
Daarbij komt dat de huidige bestemming van beide gebouwen “maatschappelijke activiteiten” is. Een zorgfunctie zou daar op zich in kunnen passen, maar andere bestemmingen dan maatschappelijk betekenen wijziging van het bestemmingsplan. Dan zal er een uitgebreide goedkeuringsprocedure doorlopen moeten worden, waarbij aan veel randvoorwaarden voldaan moet worden.
We zijn zelf ook niet vrij om het huidige gebouw voor andere bestemmingen te gebruiken zonder wijziging van de bestemming. Denk bijvoorbeeld aan horeca-achtige activiteiten, of verhuur van ruimten als hoofdactiviteit. Voor woningbouw is er behoefte aan bepaalde types woningen, maar woningbouw is aan strikte (provinciale) regels gebonden vanwege de krimp van de bevolking. Op zich is een combinatie van zorg en wonen - zoals een kleinschalige woonvorm voor ouderen - denkbaar.
Samenvattend lijken de mogelijkheden zeer beperkt; en in de meeste gevallen zal daarvoor geïnvesteerd moeten worden. Het is dan de vraag wat we in zo’n situatie voor kerk/grond kunnen krijgen. Dat zou wel eens beperkt kunnen zijn. De kans op herhaling van de eerdere Geleense situatie - twee kerken verkopen en van de opbrengst een nieuwe bouwen - is minimaal.
 
We hebben ook aandacht besteed aan het verkrijgen van een beter inzicht in de kerkgangers. Hoe is de ontwikkeling in de afgelopen jaren, qua aantallen in de aparte diensten en in gezamenlijke. Hoeveel actieve kerkgangers – minimaal 1x per jaar – hebben we en waar wonen die. Wat is de reisafstand naar de kerkgebouwen.
Voor de twee grote kerken zien we dat in de periode 2016-2018 (mix van gezamenlijke en aparte diensten) het aantal kerkgangers afneemt. Deze afname zet zich niet door in 2019.
Ook zien we dat de gezamenlijke diensten duidelijk minder kerkgangers trokken dan de som van de afzonderlijke kerkdiensten.
Het aantal actieve kerkgangers is in Sittard groter dan in Geleen, maar in Geleen is de frequentie van naar de kerk gaan hoger. Er komen wat meer mensen uit Sittard kerken in Geleen dan omgekeerd.
Wat de reisafstand betreft: als alle actieve PGSG-kerkgangers naar de Ontmoetingskerk zouden gaan i.p.v. de Johanneskerk dan zouden ze gemiddeld 3km verder moeten rijden.
Als alle actieve PGBU-kerkgangers naar de Johanneskerk zouden gaan i.p.v. de Ontmoetingskerk, dan zouden ze gemiddeld 2km verder moeten rijden.
Dit zijn zo een aantal waarnemingen die we verder mee nemen met alle andere relevante aspecten.
Tot slot iets over de geluidskwaliteit in Geleen. In juni hebben we bij de terugkoppeling al aangekondigd dat we nader onderzoek zouden doen naar de verschillen in verstaanbaarheid in beide kerken en wat de mogelijkheden zijn om verbeteringen in de Ontmoetingskerk te realiseren.
Deskundig onderzoek heeft bevestigd dat er duidelijke verschillen waren en daarmee de uitkomst van de stickeractie bevestigd werd. Gelukkig bleken er ook goede mogelijkheden te zijn om de nagalm in de Ontmoetingskerk behoorlijk te reduceren. Die zijn intussen - deels in een proefopstelling – uitgevoerd en het resultaat is een goed waarneembare verbetering. We zijn blij dat daarmee een zwaarwegend verschil tussen beide kerken sterk is teruggebracht en daarmee geen breekpunt meer is.
Tot zo ver de voortgang tot nu toe, Rob Atsma en Eddie Roerdink
[Opgenomen op: 02-03-2020]
GEMEENTEBERAAD 26 MAART
26 maart
 
HET SAMENGAAN VRAAGT OM UW INBRENG – UITNODIGING GEMEENTEBERAAD 26 MAART Steeds meer dingen doen we samen. Onze kerkdiensten, deze Onderweg, het diaconaat, de kerkenraadsvergaderingen, de doordeweekse activiteiten. Te veel om op te noemen. Maar officieel samen zijn we nog niet. Zoals we op de gezamenlijke gemeenteavond van 28 november 2019 hebben aangekondigd, werken we toe naar de échte samenvoeging op 1 juli aanstaande. Dat is al best snel! Voor de formele samenvoeging is uw inbreng belangrijk. Met u willen we het voorgenomen besluit tot samengaan bespreken, het beleidsplan voor onze nieuwe gemeente, en de zogenaamde ‘plaatselijke regeling’ waarin allerlei belangrijke organisatorische zaken zijn vastgelegd. Op basis van uw inbreng kunnen we zo nodig nog aanpassingen doen. Vervolgens worden de stukken klaargemaakt en voorgelegd aan de classis. De classis moet ons samengaan namelijk uiteindelijk goedkeuren.
Om u alvast op het gemeenteberaad voor te bereiden kunt u het mede door inbreng van gemeenteleden aangepaste beleidsplan inzien, én de plaatselijke regeling. Deze stukken liggen op 8 maart en 15 maart klaar in onze twee grote kerken.
 
Volgens de kerkelijke spelregels moeten de voornemens in beide kerken afzonderlijk toegelicht en besproken worden. Daarom zijn er twee afzonderlijke gemeenteberaden. Die van de PGSG wordt in de Johanneskerk gehouden, die van de PGGBU in de Ontmoetingskerk. Beide vergaderingen beginnen om 20:00u en we sluiten de avond af rond 22:00u. Om 19:30u staan koffie en thee klaar.
 
We hopen op uw komst. We hebben elkaar nodig.
 
Bertha Verkerk en Kees van Luijk, voorzitter en scriba kerkenraad PGGBU
Marnix van Gurp en Germ Visser, voorzitter en scriba kerkenraad PGSG
[Opgenomen op: 02-03-2020]
GELUKKIG IS PASEN ER OOK NOG
 
Of ik gelukkig ben, zo vroeg mij iemand laatst. Gek genoeg vond ik dat best een beetje een lastige vraag. Want, gelukkig zijn, wat is dat eigenlijk? Is dat een momentopname? Dan hangt het er helemaal vanaf wanneer iemand je zo’n vraag stelt. Of, is geluk een toestand? Ben je bijvoorbeeld ‘gelukkig’ als je de hele dag door lekker in je vel zit? Of kun je jezelf óók een gelukkig mens noemen als je wel eens in de put zit? Geluk is geloof ik nogal een thema waar we tegenwoordig verlegen mee zijn. Er wordt van alles over gezegd en geschreven. En dat is eigenlijk best apart, want in de scorelijst van het centraal bureau voor de statistiek, leven wij met z’n allen in een land dat met een dikke zeven komma vier prima scoort in de top tien van de meest gelukkig landen. Slechts drie procent van de Nederlanders noemt zichzelf óngelukkig. Hoewel jezelf on-gelukkig noemen nog weer heel wat anders is, denk ik, dan de vraag oprecht proberen te beantwoorden of je ge-lukkig bent.
Maar goed, de wachtkamers van de psychologen en psychiaters zitten vol, dat is, als je eerst je tijd hebt uitgediend op de wachtlijst. Onlangs was ik in Den Bosch, waar de bekende Vlaamse Psychiater Dirk de Wachter zou spreken. Op uitnodiging van de Raad van Kerken ter plekke. U kent hem wellicht van dat enorm populaire boekje ‘de kunst van het ongelukkig zijn’. Op de een of andere manier trekt deze man overal vólle zalen. In Amsterdam betalen mensen gemakkelijk 70 euro voor een kaartje heb ik gehoord. Ík kwam binnen voor een paar cent reserveringskosten en een vrije gave. En vanwege de enorme toeloop werd de locatie vlak van tevoren nog gewijzigd. We zaten in het Hieronymus Bosch Art Centre, een zaal voor 650 mensen, en nóg was de locatie eigenlijk veel te klein. Hoe zit dat dan?
De druk van geluk, met deze slogan werd de avond in Den Bosch aangekondigd. En daar zaten echt niet alleen kerkmensen. En ook in de vesper in de Kathedraal voorafgaand aan de lezing zat het aardig vol.
Dirk de Wachter zelf, een beetje een verstrooide psychiater, maar absoluut authentiek en betrokken, en ook humorvol, genoot zichtbaar van de toeloop. En ik kon deze avond deze uitspraak die ik in ieder interview met hem tegenkom ook weer afvinken: ‘mijn vrouw, zij is huisarts, zegt altijd ‘maar wat jij vertelt is toch helemaal niet nieuw?’ En dat klopt. Maar blijkbaar haalt deze man iets onder het stof tevoorschijn wat wij hier en daar onderweg een beetje zijn verloren, in een samenleving die het eigenlijk heel goed, misschien een beetje té goed heeft, namelijk de gedachte: Geluk is niet maakbaar
Accepteer dat je leven ook barsten heeft In zijn boekje noemt hij het zelfs ‘de ziekte van deze tijd’, het idee dat het leven vooral leuk moet zijn. Beter zouden we ook leren om af en toe ook een beetje óngelukkig te zijn.
Dat is wat kort door de bocht misschien en ook geen pleidooi voor juist ongelukkig zijn. Maar alleen al de gedachte dat ik niet constant gelukkig hoef te zijn, zoals mij eigenlijk een beetje wordt opgedrongen door de sociale media en de mogelijkheden die er tegenwoordig zijn, dát levert bij míj al ontspanning op. Want ja, ook ik ben een kind van deze tijd. En blijkbaar zoeken heel véel mensen naar deze ontspanning. Voorbíj de gedachte dat we vooral veel moeten genieten, dat het allemaal goed en mooi moet zijn, omdat het anders niet klópt en we anders tekortschieten, of tekort komen. Het is oké, zei ook Willem-Alexander in zijn kersttoespraak. Ik vond het ontroerend, eerlijk waar. Geef jezelf wat ruimte zei hij. Ook verdriet mag er zijn. Ook twijfels en gevoelens van eenzaamheid mogen er zijn. Ook mislukkingen en tegenslagen horen bij het leven. Een beeld dat Dirk de Wachter die avond in Den Bosch gebruikte is mij echt bijgebleven: In zijn praktijk komt hij mensen tegen die in hun leven stekels hebben opgelopen. En die stekels doen pijn, leveren steeds weer nieuwe kwetsuren op, waardoor het leven moeilijk en zwaar is, soms veel te zwaar. Wat ik dan probeer te doen, zegt hij, is die mensen zwachtelen, eindeloos zwachtelen, zodat ze verder kunnen leven mét de stekels. Dat heeft ook met acceptatie te maken, van dat wat er nu eenmaal ís en je niet kunt veranderen, maar, wat je wel kunt verbínden misschien.
Kunnen mensen niet ook elkáár zwachtelen? Elkaar verbinden? Is óók zijn vraag. En, zou de jacht naar geluk misschien omgebogen kunnen worden naar het samen zoeken naar zin en betekenis? Naar het samen ontdekken ook van troost? Kunnen verdriet en kwetsbaarheid niet ook verbinden? We beleven met elkaar de Veertigdagentijd, tijd van het toeleven naar een nieuw begin, naar bevrijding, naar opstanding, naar heelheid. En ondertussen ervaren we gebrokenheid, in de wereld, in ons eigen leven misschien. Met Pasen zijn de stekels niet zomaar weg, ook bij de Opgestane blijven de wonden zichtbaar. Ik ervaar het als een waardevol en krachtig verhaal, dat Hij, met zijn stekels, door de dood werd heen getrokken. En gezien en beleefd werd door wie Hem navolgden. Ze werden hoopvol en kregen nieuwe moed. Nu ik nog.
Irene Pluim
[Opgenomen op: 02-03-2020]
Actueel Agenda


Site Login & Privacy

Een product van Class Automatisering Geleen | © 2014-2018